Swift Challenger

Out of stock

Каравана Swift Challenger внос от Англия!

Всички наши каравани са проверени за:

 • Течове
 • Влага
 • Изправност на всички уреди от оборудването

Караваната разполага:

 • Две отделни и напълно оборудвани спални помещения, с обща вместимост до петтима души
 • Кухненски бокс, който включва – мивка с топла и студена вода, четери котлона на

газ, фурна и грил на газ и ток, хладилник на газ и ток 12/220 волта

 • Мокро помещение – баня с химическа касетъчна тоалетна

В караваната са налични още

 • контролно електрическо табло с защитни предпазители
 • осветление, което може да бъде захранено от 12/220 волтов ток
 • печка на газ и вентилатор на ток за по бързо затопляне
 • бойлер на газ и ток-12/220 волта, който захранва цялата каравана с топла вода
 • всички прозорци и люкове имат работещи щори и мохарници, които се виждат от снимките
 • згъваеми маса/си;
 • бързи външни изводи за ток – който може да бъде захранен от тягов акумулатор или евро букса към 220 волта
 • вода – която може да се снабди от външен/вътрешен резервоар или от водоизточник
 • газ

Допълнитлени екстри

 • антивибрационен теглич
 • съдове за чиста и мръсна вода
 • стъпала за пред входната врата

Дължина – 6.30

Широчина -2,00

Килограми -1080/1234

При закупуване осигуряваме транспорт до предварително уговорен адрес!

Предлагаме разновидност от каравани, също и по-поръчка!

За повече информация позвънете на посочените номера или се свържете с нас чрез формулярa по-долу!

Разгледайте също

Изпратете ни имейл

Изпратете ни запитване и нашите продавач – консултанти ще се свържат обратно с Вас в максимално кратък срок!

Позвънете ни

Освен по имейл можете да се свържете с нас и на всеки от посочените по-долу телефони за съответната страна! Ние говорим Вашия език!

Споделете нашите продукти с приятели

Swift Challenger

Out of stock

Caravan Swift Challenger imported from England!

All our caravans have been checked for:

 • Leaks
 • Moisture
 • Serviceability of all appliances from the equipment

The caravan has:

 • Two separate and fully equipped dormitories with a total capacity of up to five people
 • Kitchenette, which includes – sink with hot and cold water, four hob

gas, oven and grill on gas and electricity, refrigerator on gas and electricity 12/220 volts

 • Wet room – bathroom with chemical cassette toilet

More are available in the caravan

 • electrical control panel with protective fuses
 • lighting that can be powered by 12/220 volts
 • gas stove and electric fan for faster heating
 • gas and electricity boiler-12/220 volts, which supplies the entire caravan with hot water
 • all windows and hatches have working blinds and shutters, which can be seen in the photos
 • folding table / s;
 • quick external power outlets – which can be powered by a traction battery or euro socket up to 220 volts
 • water – which can be supplied from an external / internal tank or from a water source
 • gas

Additional extras

 • anti-vibration drawbar
 • containers for clean and dirty water
 • steps in front of the front door

Length – 6.30

Width -2.00

Weight -1080/1234

When buying, we provide transport to a pre-agreed address!

We offer a variety of caravans, also on request!

For more information call the numbers listed or contact us using the form below!

Разгледайте също

Изпратете ни имейл

Изпратете ни запитване и нашите продавач – консултанти ще се свържат обратно с Вас в максимално кратък срок!

Позвънете ни

Освен по имейл можете да се свържете с нас и на всеки от посочените по-долу телефони за съответната страна! Ние говорим Вашия език!

Споделете нашите продукти с приятели

Swift Challenger

Out of stock

Caravan Swift Challenger εισαγωγής από Αγγλία!

Όλα τα τροχόσπιτά μας έχουν ελεγχθεί για:

 • Διαρροές
 • Υγρασία
 • Δυνατότητα συντήρησης όλων των συσκευών από τον εξοπλισμό

Το τροχόσπιτο έχει:

 • Δύο ξεχωριστοί και πλήρως εξοπλισμένοι κοιτώνες συνολικής χωρητικότητας έως πέντε ατόμων
 • Μικρή κουζίνα, η οποία περιλαμβάνει – νεροχύτη με ζεστό και κρύο νερό, τέσσερις εστίες

αέριο, φούρνος και ψησταριά με φυσικό αέριο και ρεύμα, ψυγείο με φυσικό αέριο και ρεύμα 12/220 βολτ

 • Wet room – μπάνιο με χημική τουαλέτα κασέτα

Περισσότερα είναι διαθέσιμα στο τροχόσπιτο

 • ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου με προστατευτικές ασφάλειες
 • φωτισμός που μπορεί να τροφοδοτηθεί από 12/220 βολτ
 • σόμπα υγραερίου και ηλεκτρικός ανεμιστήρας για ταχύτερη θέρμανση
 • λέβητας φυσικού αερίου και ρεύματος-12/220 βολτ, που τροφοδοτεί ολόκληρο το τροχόσπιτο με ζεστό νερό
 • Όλα τα παράθυρα και οι καταπακτές έχουν στόρια εργασίας και παντζούρια, τα οποία φαίνονται στις φωτογραφίες
 • πτυσσόμενο τραπέζι / s?
 • γρήγορες εξωτερικές πρίζες – οι οποίες μπορούν να τροφοδοτηθούν από μπαταρία έλξης ή πρίζα ευρώ έως 220 βολτ
 • νερό – το οποίο μπορεί να τροφοδοτηθεί από εξωτερική / εσωτερική δεξαμενή ή από πηγή νερού
 • αέριο

Επιπλέον πρόσθετα

 • αντικραδασμική ράβδος έλξης
 • δοχεία για καθαρό και βρώμικο νερό
 • βήματα μπροστά από την εξώπορτα

Μήκος – 6,30

Πλάτος -2,00

Βάρος -1080/1234

Κατά την αγορά, παρέχουμε μεταφορά σε προσυμφωνημένη διεύθυνση!

Προσφέρουμε μια ποικιλία από τροχόσπιτα, επίσης κατόπιν αιτήματος!

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα που αναφέρονται ή επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα!

Разгледайте също

Изпратете ни имейл

Изпратете ни запитване и нашите продавач – консултанти ще се свържат обратно с Вас в максимално кратък срок!

Позвънете ни

Освен по имейл можете да се свържете с нас и на всеки от посочените по-долу телефони за съответната страна! Ние говорим Вашия език!

Споделете нашите продукти с приятели

Title

Go to Top