Swift Challenger

Out of stock

Каравана Swift Challenger внос от Англия!

Всички наши каравани са проверени за:

 • Течове
 • Влага
 • Изправност на всички уреди от оборудването

Караваната разполага:

 • Две отделни и напълно оборудвани спални помещения, с обща вместимост до петтима души
 • Кухненски бокс, който включва – мивка с топла и студена вода, четери котлона на

газ, фурна и грил на газ и ток, хладилник на газ и ток 12/220 волта

 • Мокро помещение – баня с химическа касетъчна тоалетна

В караваната са налични още

 • контролно електрическо табло с защитни предпазители
 • осветление, което може да бъде захранено от 12/220 волтов ток
 • печка на газ и вентилатор на ток за по бързо затопляне
 • бойлер на газ и ток-12/220 волта, който захранва цялата каравана с топла вода
 • всички прозорци и люкове имат работещи щори и мохарници, които се виждат от снимките
 • згъваеми маса/си;
 • бързи външни изводи за ток – който може да бъде захранен от тягов акумулатор или евро букса към 220 волта
 • вода – която може да се снабди от външен/вътрешен резервоар или от водоизточник
 • газ

Допълнитлени екстри

 • антивибрационен теглич
 • съдове за чиста и мръсна вода
 • стъпала за пред входната врата

Дължина – 6.30

Широчина -2,00

Килограми -1080/1234

При закупуване осигуряваме транспорт до предварително уговорен адрес!

Предлагаме разновидност от каравани, също и по-поръчка!

За повече информация позвънете на посочените номера или се свържете с нас чрез формулярa по-долу!

Разгледайте също

Изпратете ни имейл

Изпратете ни запитване и нашите продавач – консултанти ще се свържат обратно с Вас в максимално кратък срок!

Позвънете ни

Освен по имейл можете да се свържете с нас и на всеки от посочените по-долу телефони за съответната страна! Ние говорим Вашия език!

Споделете нашите продукти с приятели

Swift Challenger

19,800лв.

Out of stock

Caravan Swift Challenger imported from England!

All our caravans have been checked for:

 • Leaks
 • Moisture
 • Serviceability of all appliances from the equipment

The caravan has:

 • Two separate and fully equipped dormitories with a total capacity of up to five people
 • Kitchenette, which includes – sink with hot and cold water, four hob

gas, oven and grill on gas and electricity, refrigerator on gas and electricity 12/220 volts

 • Wet room – bathroom with chemical cassette toilet

More are available in the caravan

 • electrical control panel with protective fuses
 • lighting that can be powered by 12/220 volts
 • gas stove and electric fan for faster heating
 • gas and electricity boiler-12/220 volts, which supplies the entire caravan with hot water
 • all windows and hatches have working blinds and shutters, which can be seen in the photos
 • folding table / s;
 • quick external power outlets – which can be powered by a traction battery or euro socket up to 220 volts
 • water – which can be supplied from an external / internal tank or from a water source
 • gas

Additional extras

 • anti-vibration drawbar
 • containers for clean and dirty water
 • steps in front of the front door

Length – 6.30

Width -2.00

Weight -1080/1234

When buying, we provide transport to a pre-agreed address!

We offer a variety of caravans, also on request!

For more information call the numbers listed or contact us using the form below!

Out of stock

Разгледайте също

Изпратете ни имейл

Изпратете ни запитване и нашите продавач – консултанти ще се свържат обратно с Вас в максимално кратък срок!

Позвънете ни

Освен по имейл можете да се свържете с нас и на всеки от посочените по-долу телефони за съответната страна! Ние говорим Вашия език!

Споделете нашите продукти с приятели

Swift Challenger

19,800лв.

Out of stock

Caravan Swift Challenger εισαγωγής από Αγγλία!

Όλα τα τροχόσπιτά μας έχουν ελεγχθεί για:

 • Διαρροές
 • Υγρασία
 • Δυνατότητα συντήρησης όλων των συσκευών από τον εξοπλισμό

Το τροχόσπιτο έχει:

 • Δύο ξεχωριστοί και πλήρως εξοπλισμένοι κοιτώνες συνολικής χωρητικότητας έως πέντε ατόμων
 • Μικρή κουζίνα, η οποία περιλαμβάνει – νεροχύτη με ζεστό και κρύο νερό, τέσσερις εστίες

αέριο, φούρνος και ψησταριά με φυσικό αέριο και ρεύμα, ψυγείο με φυσικό αέριο και ρεύμα 12/220 βολτ

 • Wet room – μπάνιο με χημική τουαλέτα κασέτα

Περισσότερα είναι διαθέσιμα στο τροχόσπιτο

 • ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου με προστατευτικές ασφάλειες
 • φωτισμός που μπορεί να τροφοδοτηθεί από 12/220 βολτ
 • σόμπα υγραερίου και ηλεκτρικός ανεμιστήρας για ταχύτερη θέρμανση
 • λέβητας φυσικού αερίου και ρεύματος-12/220 βολτ, που τροφοδοτεί ολόκληρο το τροχόσπιτο με ζεστό νερό
 • Όλα τα παράθυρα και οι καταπακτές έχουν στόρια εργασίας και παντζούρια, τα οποία φαίνονται στις φωτογραφίες
 • πτυσσόμενο τραπέζι / s?
 • γρήγορες εξωτερικές πρίζες – οι οποίες μπορούν να τροφοδοτηθούν από μπαταρία έλξης ή πρίζα ευρώ έως 220 βολτ
 • νερό – το οποίο μπορεί να τροφοδοτηθεί από εξωτερική / εσωτερική δεξαμενή ή από πηγή νερού
 • αέριο

Επιπλέον πρόσθετα

 • αντικραδασμική ράβδος έλξης
 • δοχεία για καθαρό και βρώμικο νερό
 • βήματα μπροστά από την εξώπορτα

Μήκος – 6,30

Πλάτος -2,00

Βάρος -1080/1234

Κατά την αγορά, παρέχουμε μεταφορά σε προσυμφωνημένη διεύθυνση!

Προσφέρουμε μια ποικιλία από τροχόσπιτα, επίσης κατόπιν αιτήματος!

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα που αναφέρονται ή επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα!

Out of stock

Разгледайте също

Изпратете ни имейл

Изпратете ни запитване и нашите продавач – консултанти ще се свържат обратно с Вас в максимално кратък срок!

Позвънете ни

Освен по имейл можете да се свържете с нас и на всеки от посочените по-долу телефони за съответната страна! Ние говорим Вашия език!

Споделете нашите продукти с приятели

Title

Go to Top