Bailey Senat

Out of stock

Каравана Swifr Lifestyle внос от Англия! Всички наши каравани са проверени за: • Течове • Влага • Изправност на всички уреди от оборудването Караваната разполага: • Две отделни и напълно оборудвани спални помещения, с обща вместимост до пет души • Кухненски бокс, който включва – мивка с топла и студена вода, четери котлона на газ, фурна и грил на газ и ток, хладилник на газ и ток 12/220 волта • Мокро помещение – баня с химическа касетъчна тоалетна В караваната са налични още: • контролно електрическо табло с защитни предпазители • осветление, което може да бъде захранено от 12/220 волтов ток • печка на газ и вентилатор на ток за по бързо затопляне • бойлер на газ и ток-12/220 волта, който захранва цялата каравана с топла вода • всички прозорци и люкове имат работещи щори и мохарници, които се виждат от снимките • згъваеми маса/си; • бързи външни изводи за ток – който може да бъде захранен от тягов акумулатор или евро букса към 220 волта • вода – която може да се снабди от външен/вътрешен резервоар или от водоизточник • газ Допълнитлени екстри: • антивибрационен теглич • съдове за чиста и мръсна вода • стъпала за пред входната врата При закупуване осигуряваме транспорт до предварително уговорен адрес! Предлагаме разновидност от каравани, също и по-поръчка! За повече информацияпозвънете на посочените номера!

Разгледайте също

Изпратете ни имейл

Изпратете ни запитване и нашите продавач – консултанти ще се свържат обратно с Вас в максимално кратък срок!

Позвънете ни

Освен по имейл можете да се свържете с нас и на всеки от посочените по-долу телефони за съответната страна! Ние говорим Вашия език!

Споделете нашите продукти с приятели

Bailey Senat

Out of stock

Caravan Swifr Lifestyle imported from England! All our caravans are checked for: • Leaks • Moisture • Serviceability of all equipment equipment The caravan has: • Two separate and fully equipped dormitories with a total capacity of up to five people • Kitchenette, which includes – sink with hot and cold water, four gas hobs, oven and grill on gas and electricity, refrigerator on gas and electricity 12/220 volts • Wet room – bathroom with chemical cassette toilet Also available in the caravan: • control electric panel with protective fuses • lighting that can be powered by 12/220 volt current • gas stove and current fan for faster heating • gas and electricity boiler-12/220 volts, which supplies the entire caravan with hot water • all windows and hatches have working blinds and shutters, which can be seen in the photos • folding table / s; • quick external power outlets – which can be powered by a traction battery or euro socket up to 220 volts • water – which can be supplied from an external / internal tank or from a water source • gas Additional extras: • anti-vibration drawbar • containers for clean and dirty water • steps for the front door When buying, we provide transport to a pre-arranged address! We offer a variety of caravans, also on request! For more information call the numbers listed!

Разгледайте също

Изпратете ни имейл

Изпратете ни запитване и нашите продавач – консултанти ще се свържат обратно с Вас в максимално кратък срок!

Позвънете ни

Освен по имейл можете да се свържете с нас и на всеки от посочените по-долу телефони за съответната страна! Ние говорим Вашия език!

Споделете нашите продукти с приятели

Bailey Senat

Out of stock

Caravan Swifr Lifestyle εισαγωγή από Αγγλία! Όλα τα τροχόσπιτά μας ελέγχονται για: • Διαρροές • Υγρασία • Δυνατότητα συντήρησης όλου του εξοπλισμού Το τροχόσπιτο διαθέτει: • Δύο ξεχωριστοί και πλήρως εξοπλισμένοι κοιτώνες συνολικής χωρητικότητας έως πέντε ατόμων • Μικρή κουζίνα, η οποία περιλαμβάνει – νεροχύτη με ζεστό και κρύο νερό, τέσσερις εστίες υγραερίου, φούρνο και ψησταριά με φυσικό αέριο και ρεύμα, ψυγείο με φυσικό αέριο και ρεύμα 12/220 volt • Wet room – μπάνιο με χημική τουαλέτα κασέτα Διατίθεται και στο τροχόσπιτο: • ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου με προστατευτικές ασφάλειες • φωτισμός που τροφοδοτείται από ρεύμα 12/220 volt • σόμπα υγραερίου και ανεμιστήρας ρεύματος για ταχύτερη θέρμανση • λέβητας αερίου και ρεύματος-12/220 volt, που τροφοδοτεί ολόκληρο το τροχόσπιτο με ζεστό νερό • όλα τα παράθυρα και οι καταπακτές έχουν στόρια εργασίας και παντζούρια, τα οποία φαίνονται στις φωτογραφίες • πτυσσόμενο τραπέζι/α. • γρήγορες εξωτερικές πρίζες – οι οποίες μπορούν να τροφοδοτηθούν από μπαταρία έλξης ή πρίζα ευρώ έως 220 βολτ • νερό – που μπορεί να τροφοδοτηθεί από εξωτερική / εσωτερική δεξαμενή ή από πηγή νερού • αέριο Πρόσθετα εξαρτήματα: • αντικραδασμική ράβδος έλξης • δοχεία για καθαρό και βρώμικο νερό • σκαλοπάτια για την εξώπορτα Κατά την αγορά, παρέχουμε μεταφορά σε μια προκαθορισμένη διεύθυνση! Προσφέρουμε μια ποικιλία από τροχόσπιτα, επίσης κατόπιν αιτήματος! Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα που αναφέρονται!

Разгледайте също

Изпратете ни имейл

Изпратете ни запитване и нашите продавач – консултанти ще се свържат обратно с Вас в максимално кратък срок!

Позвънете ни

Освен по имейл можете да се свържете с нас и на всеки от посочените по-долу телефони за съответната страна! Ние говорим Вашия език!

Споделете нашите продукти с приятели

Bailey Senat

Out of stock

Caravan Swifr Lifestyle увезен од Англија! Сите наши приколки се проверуваат за: • Протекување • Влага • Сервисност на целата опрема опрема Караванот има: • Две посебни и комплетно опремени спални соби со вкупен капацитет до пет лица • Кујна, која вклучува – мијалник со топла и ладна вода, четири плински рингли, рерна и скара на гас и струја, фрижидер на плин и струја 12/220 волти • Влажна просторија – бања со хемиско касето тоалет Достапно и во караванот: • контролен електричен панел со заштитни осигурувачи • осветлување кое може да се напојува со струја од 12/220 волти • шпорет на гас и струен вентилатор за побрзо загревање • котел за гас и струја-12/220 волти, кој го снабдува целиот караван со топла вода • сите прозорци и отворите имаат работни ролетни и ролетни, што може да се видат на фотографиите • маса за преклопување/и; • брзи надворешни приклучоци за напојување – кои може да се напојуваат со влечна батерија или евро приклучок до 220 волти • вода – што може да се напојува од надворешен / внатрешен резервоар или од извор на вода • гас Дополнителни додатоци: • влечна лента против вибрации • контејнери за чиста и нечиста вода • скали за влезната врата При купувањето обезбедуваме превоз до однапред договорена адреса! Нудиме разновидни каравани, исто така на барање! За повеќе информации јавете се на наведените броеви!

Разгледайте също

Изпратете ни имейл

Изпратете ни запитване и нашите продавач – консултанти ще се свържат обратно с Вас в максимално кратък срок!

Позвънете ни

Освен по имейл можете да се свържете с нас и на всеки от посочените по-долу телефони за съответната страна! Ние говорим Вашия език!

Споделете нашите продукти с приятели

Title

Go to Top